regulamin

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ:

 

§ 1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia na adres kursy@fizjosystem.com, lub przez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.fizjosystem-szkolenia.pl


§ 2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.


§ 3

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu (zaproszeniu).


§ 4

Nie dotrzymanie terminów wpłat podanych w zaproszeniu na kurs, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników, a wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.


§ 5

Zaliczka na poczet szkolenia jest formą rezerwacji miejsca na kursie, i jest ona bezzwrotna. W przypadku rezygnacji z kursu organizator nie zwraca wpłaconej zaliczki.

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 30 dni do odbycia się kursu, wpłacone środki nie są zwracane.


W przypadku wpłącenia zaliczki i braku wolnych miejsc na kurs, zaliczka zostaje zwrócona w pełnej wysokości.

Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego, w takim przypadku organizator wyraża zgodę na przeniesienie już wpłaconych środków przez kursanta na nową wskazaną osobę,

W przypadku rezygnacji z kursu IASTM po wcześniejszym zakupie narzędzi SMART Tools w promocyjnej cenie (2950zł brutto), środki za kurs nie są zwracane uczestnikowi.


Rezygnacje ze szkolenia należy zgłosić pisemnie (pocztą lub przez email).

 

§ 6

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.


§ 7

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.


§ 8

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

 

§ 9

Faktury są wystawiane przez organizatora po zakończeniu kursu, z datą ostatniego dnia kursu (z datą wykonania usługi) i przesyłane mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca, zgodnie z ustawą o rachunkowości.


§ 10

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.

§ 11

Osoba zgłaszająca wysyłając formularz na adres kursy@fizjosystem.com jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 

Szkolenia dla fizjoterapeutów - FizjoSystem Szkolenia, ul. Wita Stwosza 32 lok.1, 02-661 Warszawa Mokotów,
Widget by :blogger widget