Szkolenia i kursy dla fizjoterapeutów i osteopatów - fizjoterapia, osteopatia i terapia manualna. - regulamin

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ:

§ 1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia na adres kursy@fizjosystem.com, lub przez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.fizjosystem-szkolenia.pl§ 2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.§ 3

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu (zaproszeniu).§ 4

Nie dotrzymanie terminów wpłat podanych w zaproszeniu na kurs, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników, a wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.§ 5

Zaliczka na poczet szkolenia jest formą rezerwacji miejsca na kursie, i jest ona bezzwrotna. W przypadku rezygnacji z kursu organizator nie zwraca wpłaconej zaliczki.

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 30 dni do odbycia się kursu, wpłacone środki nie są zwracane.

W przypadku wpłącenia zaliczki i braku wolnych miejsc na kurs, zaliczka zostaje zwrócona w pełnej wysokości.

Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego, w takim przypadku organizator wyraża zgodę na przeniesienie już wpłaconych środków przez kursanta na nową wskazaną osobęW przypadku rezygnacji z kursu IASTM po wcześniejszym zakupie narzędzi SMART Tools w promocyjnej cenie (2950zł brutto), środki za kurs nie są zwracane uczestnikowi.


Rezygnacje ze szkolenia należy zgłosić pisemnie (pocztą lub przez email).

 

§ 6

Opłata za konferencję w wysokości 180zł jest formą rezerwacji miejsca na konferencji i jest ona bezzwrotna.§ 7

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.§ 8

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.§ 9

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

 

§ 10

Faktury są wystawiane przez organizatora po zakończeniu kursu, z datą ostatniego dnia kursu (z datą wykonania usługi) i przesyłane mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

§ 11

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.§ 12

Osoba zgłaszająca wysyłając formularz na adres kursy@fizjosystem.com jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i swojego wizerunku w celach marketingowych.

Szkolenia dla fizjoterapeutów - FizjoSystem Szkolenia, ul. Wita Stwosza 32 lok.1, 02-661 Warszawa Mokotów,
Widget by :blogger widget